ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงของ"จัดยิ่งใหญ่สืบสานตำนานวัฒนธรรมไทลื้อ"

 

 

            นายทัศนัย สุนทราพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว สืบสานตำนานไทลืั้อ นายเสริฐ ไชยยานันตา ผอ. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ภายในงานได้ได้มีการจัดแสดงสินค้า อาหารและวัฒนธรรมไทลืั้อ มีพี่น้องไทลืั้อหลายอำเภอเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน มีการประกวดการแต่งกายไทลื้อ รางวัลการแต่งกายมีดังนี้ ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ รองชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ณ. วัดท่าข้าม ศรีดอนชัย อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

   

 

 

 ตลาดล้านเมือง

 

     นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า โครงการนี้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 
       ด้านนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ได้แก่ หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเชียงของ อำเภอพานอำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอเวียงแก่น
 
 
 
 
 
       นายวิสาร กล่าวว่า ตลาดล้านเมือง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย บนเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ สาเหตุที่มีการจัดตลาดแห่งนี้เนื่องจากเห็นว่าจ.เชียงราย มีศักยภาพและมีสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ผลไม้ ฯลฯ ที่มีชื่อเสียง แต่ที่ผ่านมามักพบปัญหาเรื่องราคาและยังขาดโอกาสเรื่องอาหารปลอดภัยจึงได้เชิญผู้บริหารตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี และตลาดโชคเจริญพรที่เป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกเดิมเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นตลาดล้านเมืองดังกล่าว ลักษณะของตลาดแห่งใหม่นี้นอกจากจะเป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้แล้วยังมีโซนอาหารทะเลที่นำเข้าจาก จ.มะริด ประเทศเมียนมา อีกด้วยสำหรับตลาดนั้นจะมีการส่งเสริมส่งออกสินค้าไปทางเรือแม่น้ำโขงสู่ประเทศจีนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างไทย สปป.ลาว และเมียนมา
 
        ด้านนายเฉลิมชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตลาดโชคเจริญพร ดำเนินมาแล้ว 13 ปีโดยเป็นแบบเช่าพื้นที่ที่กำลังจะหมดสัญญาและมีข้อจำกัดเรื่องเนื้อที่ จึงได้หันมาเปิดตัวร่วมกับตลาดแห่งใหม่ดังกล่าว ซึ่งตลาดล้านเมือง สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างทั้งศักยภาพของพื้นที่ ที่มีความกว้างขวาง ฯลฯ 
 
        ทั้งนี้ นายนภินทร กล่าวว่า ตลาดศรีเมือง ที่ จ.ราชบุรี จะเป็นต้นแบบให้กับตลาดล้านเมืองเพราะเป็นศูนย์กระจายสินค้าอันดับ 2 ของประเทศไทยที่มีปริมาณผลผลิตหมุนเวียนกว่า 5,000-7,000 ตันต่อวันไปยังภาคใต้และตะวันตก ดังนั้นตลาดล้านเมืองก็จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรของภาคเหนือที่มีศักยภาพเท่าตลาดศรีเมืองต่อไป โดยเน้นจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะภาคเหนือมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 30 ล้านไร่ และ จ.เชียงราย ยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก อากาศและน้ำไปยัง สปป.ลาว ที่มีประชากรในแขวงติดกันประมาณ 1.5 ล้านคน และรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ที่มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน รวมถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่มีประชากรกว่า 47 ล้านคน จึงเป็นตลาดใหญ่ที่มีปริมาณสินค้่าหมุนเวียนสู่ตลาดกว่า 10,000 ตันต่อวันด้วย
 
"ตลาดล้านเมืองจะเป็นตลาดกลางที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าผัก ผลไม้ พืชไร่ อาหารทะเล และสินค้าทุกชิดที่ได้มาตรฐาน สะอาด สะดวก โดยพันธมิตรทั้ง 3 ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาทในการดำเนินการเพื่อจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2562 แบ่งเป็นอาคารผักและผลไม้ประมาณ 50,000 ตารางเมตร อาคารค้าปลีกประมาณ 6,000 ตารางเมตร อาคารพาณิชย์และอาคารเอนกประสงค์ประมาณ 20,000 ตารางเมตร และลานค้าส่งสินค้าทะเล ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ตลาดเย็นไนท์มาร์เก็ตประมาณ 20,000 ตารางเมตร และที่จอดรถและถนนโครงการรวมประมาณ 140,000 ตารางเมตร" นาย 

 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดร.หนุ่มไฟแรง ผู้สร้างตำนาน นวัตกรรม Cluster ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (plc)
พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ สายพันธ์ุใหม่ ไทยแลน 4.0 เพื่อคุณภาพของนักเรียน           

 

 

  นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนม์ จำกัด...ในการร่วมมือ ร่วมกันออกแบบและบริหารจัดการบริการรถจักรยาน ที่เมื่อใช้แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำไปคืนจุดจอดแดิม (Deck-Less Bike Share) 

...ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีระบบจีพีเอสและเทคโนโลยีสมาร์ทล็อค ติดตั้งอยู่บนตัวจักรยาน ผู้ใช้สามารถใช้บริการจักรยานผ่าน "แอปพลิเคชั่นบนมือถือ" ในการค้นหาและสแกน QR Code บนตัวจักรยานเพื่อปลดล็อ..ทำให้การขับขี่จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่สะดวกสบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชนเมืองได้

Visitors: 161,204