สกู๊ปพิเศษ

 Unseen"บาตรไม้ไผ่สานใหญ่ที่สุดในโลก" 
 กุศโลบายขอให้คนไทยรักกันและปรองดอง 
การท่องเที่ยวไทย ปี 2559 ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวโดยภาพรวมสร้างรายได้ 2,510,779 ล้านบาท เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือต่างชาติเที่ยวไทย 1,641,268 ล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย 869,510 ล้านบาท การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว จากรายได้รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี 2559 กว่า 2.51ล้านล้านบาท ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทยหรือมีความสำคัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ วัดใหม่ศรีร่มเย็น สำนักสงฆ์เทพนิมิต สุดเขตสยาม,วัดบ้านแฟน,อ่างเก้บน้ำห้วยช้าง,วัดพระธาต์ห้าเจดีย์วัดท่าข้ามศรีดอนชัย,พทธสถานโป่งมุ้น,วัดบ้านหลวง,พระธาตุดอยจอมทองฯลฯ
  

  ดังนั้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเมืองห้วยทราย สปป.ลาว โดยได้เชิญสื่อมวลชนทั้ง 2 ประเทศร่วมประชุมสัมมนาและดูงานในครั้งนี้ โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาฯในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนมุมคิด พลิกกลยุทธ์ เปลี่ยนเชียงของจากเมืองผ่านให้เป็นเมืองแห่งสุดยอดจุดหมายปลายทางที่ผู้คนอยากมาเยี่ยมเยือน(Chiangkhong Best Destination) โดยเริ่นต้นไปดูงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ สำนักสงฆ์เทพนิมิต สุดเขตสยาม บ้านห้วยเม็ง หมู่ 6 ต.เวียง ซึ่งพระเทพวิสุทธิญาณ(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมัคโล)พระนักปฏิบัติบารมีสูงยิ่ง ผู้ก่อตั้งวัดอนาลโยทิพยราม(ดอยบุศราคัม) จ.พะเยา และวัดพระจอมเกล้าราชายุสรณ์(เฉลิมพระเกียรติ 200 ปี)อ.แจ้งห่ม จ.ลำปาง ก่อนจะมาสร้างสำนักสงฆ์เทพนิมิต สุดเขตสยาม ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่มีมุมมองอันสวยงามแปลกตาถือเป็น Unseenที่สำคัญ
           จากนั้น เดินทางไปวัดบ้านแฟน หมู่ 5 ตำบลสถาน ซึ่งมี"บาตรสานด้วยไม้ใผ่ใหญ่ที่สุดในโลก"สร้างขึ้นเป็นกุศโลบายขอบิณฑบาตรบุญให้คนไทยหยุดทะเลาะเบาะแว้งกันและมีความรักความสามัคคีปรองดองให้แก่กัน พร้อมกราบของพร"พระเจ้าทันใจ"ตั้งอยู่ด้านหน้าของบาตรไม้ไผ่ ซึ่งเป็นองค์แรกและองค์เดียวในอำเภอเชียงของ ที่ได้ทำก่ีารสร้างและปลุกเษกอย่างเร่งด่วนทันใจในวันเดียว 24 ชั่วโมง ทุกวันจะมีประชาชนจำนวนมากพากันมาอธิฐานจิตขอพรให้มีชีวิตครอบครัวอันอบอุ่น ส่วนผู้ใดยังไม่มีแฟนจะมาขอให้ได้พบเนื้อคู่ที่เป็นคู่บุญ ผู้ใดมีครอบครัวแล้วจะขอให้แฟนรักแฟนหลงอย่างมั่นคงและยั่งยืน แล้วเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยช้างห่างจากวัดประมาณ 2 กิโลเมตร ทิวทัศน์สวยงาม 14 กุมภาพันธ์ "วันแห่งความรัก"คู่รักจะมาขอจะมา"บอกรัก ฮัก( HUG)กันที่บ้านแฟน@ห้วยน้ำช้าง เชียงของ เชียงราย"และอธิษฐานขอพรจาก"เทพเจ้าแห่งความรักห้วยน้ำช้าง"เป็นช้างกอดกัน(พระพิฆเนศปางแห่งความรัก)
            วัดพระธาตุห้าเจดีย์ บ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ 10 ตำบลศรีดอนชัย เป็นอีก Unseen น่าสนใจตั้งบนเนินเขาริมถนนสายบ้านสถาน-บ้านแก่น(สาย 1174)มีความเป็นมานับพันปี ต่อมาได้มีการพัฒนาปฏิสังขรโดย"พระครูบามหาสมสิน"มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสวยงาม แฝงด้วยปริศนาธรรมอันน่าอัศจรรย์ อาทิ "พระแก้วเขียว"หรือพระพุทธรัตนะมะณีสะหรี๋ต้นธงดอนชัย หุ้มด้วยกระจกสีเขียวทั้งองค์ มี"ม้ามณีกาพย์"ยืนเคียงคู่  นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางเปิดโลก(พระพุทธเจ้าน้อยประสบสุข"ขนาดสูง 16 เมตรตั้งอยู่บนศาลาสุธรรมา กลางน้ำ โดยมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 108 องค์ยืนเรียงรายตามทางเดินรอบพระธาตุ ใกล้กันมี"บ่อศิลา"น้ำศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาที่ไม่มีวันแห่งเหือด  พระธาติห้าเจดีย์เป็นการสร้างบูชาพระเจ้า 5 พระองค์ คือ พระกะกุสัมธะสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระโนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระกัสสะปะสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระโคตะมะสัมมามัมพุทธเจ้าและพระศรีอาริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
            "วัดใหม่ศรีร่มเย็น" หมู่ 21 ต.ห้วยซ้อ เป็นอีก Unseen ที่น่าภาคภูมิใจของอำเภอเชียงของ พัฒนาโย"พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ"พระนักพัฒนาผู้ที่มีชื่อเสียงกว้างไกล ภายในวัดจะมีความร่วมรื่นร่วมเย็นสมกับชื่อวัดด้วยพรรณไม้ต่างๆที่สวยงามหลากหลาย เหมาะแก่การปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งและมีสวน"เฉลิมพระเกียรติศรีร่มเย็น"สวนปฏิบติธรรมสไตล์สวนอังกฤษที่สวยงามแปลกตาหาใดเหมือน ภายในสวนจะมีถ้ำจำลองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆที่งดงามด้วย สำหรับ"วัดท่าข้ามศรีดอนชัย" หมู่ 7 ตำบลศรีดอนชัย ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทลื้อศรีดอนชัยทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่มีความเป็นมาอันยายวนานสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆมาจากบรรพบุรุษแคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะลวดลายบนผืนผ้าลายต่างๆที่สรรค์สร้างของพี่น้องชาวไทลื้อที่ผ้าทอ "ลายน้ำไหล" ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้่ทอไทลื้อศรีดอนชัย รวมทั้งกลุ่มเยาวชนไทลื้อมีความเข้มแข็ง ได้สืบศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การฟ้อนเจิง(ต่อสู้ด้วนมือเปล่า),และฟ้อนดาบเป็นลิปะการต่อสู่ปบบโบราณของชาวไทลื้อที่สูญหายไปนาน
          อีกหนึ่ง Unseen ที่น่าสนใจ "พุทธสถานโป่งมุ้น"บ้านชัยพัฒนา หมู่ 16 ตำบลห้วยซ้อ เป็นวัดเก่าอายุกว่าพันปี ปรากฏซากอิฐ หินเก่าจำนวนมากและค้นพบพระพุทธรูปโบราณจำนวนมาก "พระอาจารย์วิรัช ปวโร"ได้มาพัฒนาเป็นพุทธสถานตามแนวทาง"พุทธทาสภิกขุ"โดยมีศูนย์กลางเป็นวิหารกลางแจ้งท่ามกลางความร่มรื่นชุ่มเย็นของต้นไม้ ทำให้สามารถระงับจิตสงบใจให้มีความรื่นรมย์เพียงแค่ได้มานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำร้อนคุณภาพสูงแห่งเดียวในอำเภอเชียงของ พัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพโดยใช้พลังความร้อนจากบ่อน้ำพุร้อนมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างจริงจัง  
        วัดบ้านหลวง หมู่ 8 ตำบลครึ่ง นับเป็น Unseenแห่งใหม่ล่าสุดมี"มหาวิหารระฆังหลวงพระเจ้าเข้ากาด"เป็นวิหารทรงระฆังคว่ำแห่งเดียงในประเทศไทย บรรจุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุกว่าพันปี จำนวน 16 องค์ อาทิ พระสำเภาทอง พระแสนแซ่ พระสิบสองราษี เป็นต้น ในอดีตกาลสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดพระและแหล่งหล่อพระพุทธรูปโบราณจึงเรียกกันว่า"พระเจ้าเข้ากาด" ส่วนที่"พระธาตุดอยจอมตอง"ตั้งอยู่บ้านตอง หมู่ 6 ตำบลครึ่ง มีพระธาตุเก่าแก่ที่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร"ได้บูรณะและปัจจุบันพระอาจารย์นาคราชดูแลต่อ โดยบริเวณพระธาตุแห่งนี้มีทิวทัศน์มุมสูงสวยงามยิ่งนัก มองเห็นพระ"พุทธรัตนะเทียนปัญญา"สีขาวบริสุทธิ์สวยงามยิ่ง
         ต่อจากนั้น คณะได้เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)ไปยัง"วัดจอมเขามณีรัตน์"เป็นสถานที่สำคัญของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ภายในอุโบสถสร้างด้วยไม่สักศิลปะแบบไทใหญ่ ผนังมีภสพเขียนสีน้ำมันศิลปะแบบลาว สีสันสวยงาม มีหอกลองสูงสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย ทัศนีภาพแม่น้ำโขงและตัวเมืองเชียงของ ซึ่งการสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้เชื่อว่าสื่อมวลชนทั้ง 2 ประเทศจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และมองเห็นไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเดินทางมาเที่ยวอำเภอเชียงของเมืองที่อยากมาเยือน....

   

Visitors: 164,801