อบจ.เชียงราย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อไปร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองพัทยา นำโดย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 และ หอประวัติเมืองเชียงราย750 ปี                                  

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ในเดือนกันยายน เนื่องในวันที่ 28 กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานเสาธงด้านหน้า อบจ.เชียงราย                                               

นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบจ.เชียงราย รวมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน ประจำปี 2560 "ปลูกป่าประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" โดยมีนายวัฒนา ทันเรือน ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องที่ และประชาชนในท้องที่ ได้ร่วมมือในการปลูกป่าประชารัฐ ในครั้งนี้ ณ ป่าต้นน้ำห้วยไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย                                   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย และตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ พืชผัก พื้นเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งการจัดงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก)    

อบจ.ชร.จัดกิจกรรม D–ToC รวมใจถวายแม่

          นายบรรเจิด  ภูสมศรี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย)  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชนท้องถิ่น   ภายใต้โครงการ“เสวียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนของจังหวัดเชียงราย  เพื่อเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้ว  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน  105 หมู่บ้าน  จนเกิดปรากฎการณ์ “เสวียน ฟีเวอร์” ทั่วพื้นที่เชียงราย  เพราะไม่ว่าจะไปพื้นที่ไหนในเชียงรายเรามักจะเห็นการนำ “เสวียน”มาใช้จัดเก็บใบไม้บ้าง  ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก   ต่อมาในปีงบประมาณ  2559 ซึ่งเป็นระยะต่อเนื่องโครงการ อบจ.เชียงรายได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการขยะต่อเนื่องจากการทำ “เสวียน”เพราะเล็งเห็นแล้วว่าขยะเป็นปัญหาที่สังคมหากยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาร่วมกันดูแล  การแก้ไขปัญหาขยะก็ไม่สามารถแก้ไขได้  มิหนำซ้ำก็อาจลุกลามเป็นปัญหาสะสมมากขึ้น  ดังนั้น  ในปี 2559  จึงได้ดำเนินโครงการ 18 อำเภอ 18 หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  ภายใต้โมเดล  “เชียงรายปลอดขยะ”(Chiang Rai Zero Waste)ซึ่งเป็นการขยายผลการสร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะต่อยอดจากการรณรงค์ให้ชุมชนนำเสวียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์ไปสู่การจัดการขยะที่ต้นทางรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้กิจกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีองค์ความรู้และงานวิจัยรองรับ
       ในสองปีแรกเราบริหารจัดการทั้งขยะอินทรีย์  ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล  ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  แต่ในระบบขยะบ้านเรายังคงเหลือ “ขยะอันตราย”ซึ่งเป็นขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่รีบหาทางกำจัดที่ถูกวิธี  ต่อไปคงจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อจังหวัดเชียงรายของเราเป็นอย่างมาก  ในปีงบประมาณ 2560 อบจ.เชียงรายจึงได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลอัจฉริยะ หรือระบบ D-ToC :Data support system for the management of toxic waste from communities in Chiang Rai Province   ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการรวบรวมปริมาณขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะของเสียอันตรายของจ.เชียงราย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม    ที่ผ่านมา  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการและร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะบริหารจัดการขยะอันตรายในท้องถิ่นของตนเอง  จากผลการรายงานปริมาณขยะอันตรายในท้องถิ่นผ่านแอพพลิเคชั่น  D-ToC (ดี-ท็อก) ทำให้เราทราบปริมาณขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีปริมาณกว่า 25 ตัน ได้อย่างรวดเร็ว  และตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด  ๓R ประชารัฐ”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการขยะอันตรายเป็นอย่างมากกำชับให้มีการขนย้ายขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี อบจ.เชียงราย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม“D – ToCเชียงราย  รวมใจถวายแม่”ในวันจันทร์ที่ 28  สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวินาทีประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายกับครั้งแรกในการขนย้ายขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี .

                        

         

                

                                               

 

                                                
                                          

       

Visitors: 164,800