เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งและมอบดอกไม้ให้แก่นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ และนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทั้งสองท่าน มีความวิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย...

  ทน.เชียงรายนำชุมชนร่วมทำบุญตักบาตร       "เทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา"    
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
    นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “วันออกพรรษาในทุกๆ ปี ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร สืบเนื่องเป็นวันสำคัญที่ในอดีตเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรด พระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน”
    วันออกพรรษาปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม      การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน รวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป จากวัดต่างๆ ออกมาเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
   นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่ จะแสดงให้เห็นถึงความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชน ในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา  สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”                                                                            

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ“โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย”ณ ห้องประชุมสวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทัศนคติในการทำงาน”และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระรัตนมุนี ปุณณมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน”และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป                                        

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวมจำนวน ๕๐๐ คน  เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสเดียวกันนี้คณะของเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในเดือนตุลาคมนี้   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร                                     

เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่“คีรีชัย ยามะ”

เทศบาลนครเชียงรายร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้าเตรียมเปิดโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย  ดึงจุดเด่นและความน่าสนใจภายในชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนโดยรอบมาสร้างมูลค่าพัฒนาเป็นแหล่งเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแห่งใหม่ ในชื่อ “คีรีชัย ยามะ”พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย โดยจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย
            นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า“ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ได้คัดเลือกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็น 1 ใน 6 "เมืองนำร่องโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต อันเป็นโครงการที่ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency:JICA)จนสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้พิการในทุกๆ ด้าน  ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเทศบาลนครเชียงรายจึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย โดยดึงจุดเด่นและความน่าสนใจภายในชุมชนดอยสะเก็นและชุมชนรอบข้างมาสร้างมูลค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน(Community – Based Tourism)แห่งใหม่ในชื่อ “คีรีชัย ยามะ”ณ ชุมชนดอยสะเก็น พื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่ แวดล้อมด้วยบรรยากาศของการเป็นชุมชนเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและห้องเรียนธรรมชาติ  พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดเชียงราย”
       นายวันชัย กล่าวต่อไปว่า“อีกทั้งในปี พ.ศ.2560 นี้ เป็นปีที่สำคัญยิ่งอันเนื่องมาจากเป็นปีที่ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 130 ปีที่แล้ว ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในปฏิญญาทางราชไมตรีและการพาณิชย์ นับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ มีบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก และมีประชากรของญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอาศัยเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งชาวญี่ปุ่นต่างมีความรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
           ดั้งนั้น ความตั้งใจที่ได้จัดโครงการสร้างกิจกรรมชุมชนที่สร้างปฏิสัมพันธ์และความเอื้ออาทรต่อกันของคนทุกวัย เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ชื่อ“คีรีชัย ยามะ”เกิดมาจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่นหรือไจก้า และพิธีเปิดโครงการฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จังหวัดเชียงราย จะเปรียบเสมือนการร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น และที่สำคัญก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ และของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป”

            


                                                     

                                     

                                                                          

 

                                                                                                                                                                  

Visitors: 155,625