อาจารย์ มฟล. คว้า 2 รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ‏
    อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา(iSonar)เข้ารับรางวัล จำนวน 2 รางวัลในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และการแสดงสินค้านานาชาติ 2015 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest (INST 2015)  ณ Taipei World Trade Center (TWTC) กรุงไทเป ไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2558 ดังนี้
     1. เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Silver Medal Award จากผลงาน ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา (iSonar) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา Ms. Wang Mei-hua
     2.รางวัลพิเศษเหรียญทอง Honor of Invention โดย Mr.Hsieh, Hsin-Ming จากองค์กร World Invention Intellectual Property Associations ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมกว่า 980 ผลงานจาก 13 ประเทศทั่วโลก  

 4 น.ศ.ไอที มฟล. คว้ารางวัลดีเด่นโครงงาน 
                                 

      เมื่อเร็วๆ นี้  นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิตและอาจารย์สุนทรินทร์นุภาพได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซียน(TheSEAN Undergraduate Conference in Computing) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย และเป็นงานประชุมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำเสนอแนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรมและเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาจาก มฟล. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 4 โครงงานวิจัยเป็นการนำเสนอแบบ Oral Presentation 3 โครงงานวิจัยและการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 1 โครงงานวิจัย โดยสามารถคว้ารางวัลผลงานดีเด่นได้ทุกโครงงานวิจัย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในเชิงวิชาการที่เข้มแข็งของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ทั้งนี้ ผลงานที่นักศึกษา มฟล.ได้นำเสนอและได้รางวัลดีเด่น ได้แก่ โครงงาน E-GAT Transportation Management System ได้รับรางวัล Grand Award ลำดับที่ 1 (International Presentation Session) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นายกรัน ยศรัศมี, นางสาวภูมิพร ลือบางใหญ่, นางสาวอรณิชา จิระอุปการ และนายวิวรรธน์ กลิ่นบุญ และโครงงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล Grand Award ลำดับที่3 (Thai Presentation Session) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คือ นางสาวพัชรี ภูศรีน้ำ, นายทราทิศ สอละซอ, นายสุรนันทน์ อำนักมณี, นายธีรพงศ์ จะกัน และนางสาวอัฒฑ์ศยา มูลสายวานิชย์
     รวมถึง โครงงาน E-GAT Project Planning Management Information System ได้รับรางวัล Grand Award ลำดับที่ 1 (Poster Presentation) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นางสาวตวงพร ตวงรัตน์หรดี และนางสาวพรหมพร สุทัศนชัยกิจ และโครงงาน Law Data Management System ได้รับรางวัล Award of Excellence (International Presentation Session) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นายพิพิธ บัวสาย, นางสาวประณิธาน ศรีวิเศษ, นางสาวจิตรลดา ทาศรีภู และนายนิธิบดี พรรคทิง

 

Visitors: 164,976