พอ.สว.ออกบริการประชาชนพื้นที่อ.แม่สรวย
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส ที่บ้านแม่โมงเย้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
           เมื่่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผ่านมา  นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ที่บ้านแม่โมงเย้า หมู่ที่ 15 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ชนเผ่า ลาหู่ เย้า อาข่า และจีนยูนนานบางส่วน  มีฐานะยากจน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้บริการ อาทิ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไป อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมให้บริการตัดผมฟรี และบริการด้านอื่นๆในการนี้ นายอำเภอแม่สรวยพร้อมด้วยส่วนราชการได้มอบผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่มารอรับบริการด้วย.  

                                                                                                                                         ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว
 ครูขับเคลื่อน"ศาสตร์พระราชา"สู่การศึกษา 

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจกฎระเบียบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ
          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า บุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ครู เป็นเรื่องสำคัญ ในการเริ่มต้นที่จะเป็นข้าราชการในอนาคต เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งเน้นผลิตคนดีสู่สังคม โดยนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็นตัวกำหนดติดตามประเมินผล โดยมาตรการ 7 ตัวชี้วัดทุก 1 เดือน ที่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศจะช่วยกันขับเคลื่อน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกคนที่ต้องช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ผลสำเร็จ เพื่อนำพาสังคมไทยสงบสุข สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การอบรมดังกล่าว มีข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 500 คน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลครูผู้กล้า ให้แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ในครั้งนี้ด้วย .

 เปิดมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคม
          นายประยูร ตันศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงรายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มีนายยงยุทธ อินทรวิทักษ์ เป็นประธาในการจดทะเบียนก่อตัง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงราย สนับสนุนสวัสดิการแด่ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพื่อสาฦธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด นับตั้งแต่ก่อคั้งมูลนิธิฯจาถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด รวมระยะเวลา 18 ปี
         นายประยูร กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความมั่นคงในการทำงาน คณะกรรมการชุดปัจจุบัยจึงมีมติให้มีการจัดซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย เป็นการถาวรขึ้น ณ บ้านหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาโดยตลอด เช่น การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอบแก่โรงเรียนในชนบท ตลอดจนการสนันสนุนสาธารณะกุศลอื่นๆ ดังนั้นการเปิดสำนักงานในวันนี้ มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ทหาร บุคคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชยการเชียงราย บุตรบุคลากรผู้เคยทำงานในโรเรียนพณิชยการเชียงรายและบุคคลทั่วไปทุนละ 4,000 บาท จำนวน 25 ทุน.

พ.ต.ท.สรวิชญ์ พุ่มพวง สวป สภ.เมือง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดสำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงรายและเปิดผ้าแพรรูปหล่อองค์ขงจื้อ โดยมีนายประยูร ตันศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิฯให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบทุกการศึกษาใฃให้แก่บบุตรธิดาของข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย บุคลากรผู้เคยทำงานในโรงเรียนพาณิชยการเชียงรายยและบุคคลทั่วไป จำนวน 25 ทุนๆละ 4,000 บาท                               

   

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมชมการแสดงผลงานและการแสด'ของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม   นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย..                                                                                     

                                                                 

Visitors: 156,403