ครูขับเคลื่อน"ศาสตร์พระราชา"สู่การศึกษา 

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจกฎระเบียบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ
          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า บุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ครู เป็นเรื่องสำคัญ ในการเริ่มต้นที่จะเป็นข้าราชการในอนาคต เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งเน้นผลิตคนดีสู่สังคม โดยนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็นตัวกำหนดติดตามประเมินผล โดยมาตรการ 7 ตัวชี้วัดทุก 1 เดือน ที่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศจะช่วยกันขับเคลื่อน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกคนที่ต้องช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ผลสำเร็จ เพื่อนำพาสังคมไทยสงบสุข สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การอบรมดังกล่าว มีข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 500 คน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลครูผู้กล้า ให้แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ในครั้งนี้ด้วย .

 เปิดมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคม
          นายประยูร ตันศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงรายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มีนายยงยุทธ อินทรวิทักษ์ เป็นประธาในการจดทะเบียนก่อตัง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงราย สนับสนุนสวัสดิการแด่ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพื่อสาฦธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด นับตั้งแต่ก่อคั้งมูลนิธิฯจาถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด รวมระยะเวลา 18 ปี
         นายประยูร กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความมั่นคงในการทำงาน คณะกรรมการชุดปัจจุบัยจึงมีมติให้มีการจัดซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย เป็นการถาวรขึ้น ณ บ้านหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาโดยตลอด เช่น การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอบแก่โรงเรียนในชนบท ตลอดจนการสนันสนุนสาธารณะกุศลอื่นๆ ดังนั้นการเปิดสำนักงานในวันนี้ มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ทหาร บุคคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชยการเชียงราย บุตรบุคลากรผู้เคยทำงานในโรเรียนพณิชยการเชียงรายและบุคคลทั่วไปทุนละ 4,000 บาท จำนวน 25 ทุน.

พ.ต.ท.สรวิชญ์ พุ่มพวง สวป สภ.เมือง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดสำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงรายและเปิดผ้าแพรรูปหล่อองค์ขงจื้อ โดยมีนายประยูร ตันศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิฯให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบทุกการศึกษาใฃให้แก่บบุตรธิดาของข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย บุคลากรผู้เคยทำงานในโรงเรียนพาณิชยการเชียงรายยและบุคคลทั่วไป จำนวน 25 ทุนๆละ 4,000 บาท                               

   

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมชมการแสดงผลงานและการแสด'ของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม   นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย..

“ฮาล์ฟมาราธอน”45ปีมร.ชร.รางวัลร่วมแสน

เตรียมงานใหญ่ข้ามปี ฉลอง 45 ปี ม.ราชภัฏชร.อุดมศึกษาแห่งแรกของเชียงราย จัดวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระดับชาติ ร่วมมือ บ. วิ่งกันไกล-เรซฮันเตอร์ฯ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและท่องเที่ยวจังหวัด 11 มี.ค. ปีหน้า ชวนนักวิ่งสุขภาพทั่วไทยประลองกำลัง ดื่มด่ำทิวทัศน์บรรยากาศยามเช้าในราชภัฏสุดสวยงาม พร้อมวิถีล้านนา ผ่านหลายชุมชนเขต ทต.บ้านดู่ อธิการบดีฯ และรองฯ ชี้เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีๆ พร้อมกระแสศาสตร์ของพระราชาและผลงาน ม.แห่งการเรียนรู้ลุ่มน้ำโขง ทุกคณะและสำนักใน ม. มีส่วนร่วมเชียร์และมอบของที่ระลึกแก่นักวิ่งด้วย งานนี้มีรางวัลร่วม 100,000 บาท สำหรับผู้เข้าเส้นชัยมีของที่ระลึกทุกคน ส่วน ทต.บ้านดู่ ผู้นำชี้ ทุกหมู่บ้านยินดีพร้อมรับนักวิ่งและท่องเที่ยวให้ความปลอดภัยตลอดเส้นทางถึงน้ำตกโป่งพระบาท รับสมัครทั้งปกติและออนไลน์ 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป
              เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ผ่านมา ที่ลานอนุสาวรีย์ (ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว) หน้าสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (สปชส.) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)  มร.ชร. และ บริษัท วิ่งกันไกล จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรซฮันเตอร์ แมนเนจเมนต์ พร้อมด้วยตัวแทนจากเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านดู่ ร่วมจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจะจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย (45th CRRU:CHIANG- RAI HALF MARATHON 2018)  ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม ปีหน้า (2561) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการดี นายพรธสิทธิ์ กฤษฎาธิวุฒิ ผอ.การแข่งขัน “บริษัท วิ่งกันไกล จำกัด” ร่วมกับ บริษัท เรซฮันเตอร์แมนเนจเมนท์ จำกัด และ นายสิงห์คำ มโนหาญ รองนายกเทศมนตรี ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ร่วมแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนหลายสาขาที่ให้ความร่วมมือกันคับคั่งด้วย
           ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “45 ปี ซีอาร์อาร์ยู เชียงราย ฮาล์ฟมาราธอน 2018”  ซึ่งจะจัดในวัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม ปีหน้านี้ ว่า เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และในโอกาสเดียวกันก็เป็นการเฉลิมฉลอง 45 ปี มร.ชร. และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมและประเทศเพื่อนบ้านในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านต่างๆของแต่ละคณะที่เปิดสอนรวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และศาสตร์ของพระราชา อีกทั้งความสวยงามของสภาพแวดล้อมที่สวยงามภายใน มหาวิทยาลัยอีกด้วย
            ด้าน นายพรธสิทธิ์ ผอ.บริษัทวิ่งกันไกล จำกัด ที่ ร่วมกับ บริษัท เรซฮันเตอร์ฯ กล่าวว่า ทีมงานมีประสบการณ์ ในการจัดวิ่งมาราธอนมาแล้วทั่วประเทศการร่วมมือกับ มร.ชร. ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจุดประกายการวิ่งเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านมาเชียงรายยังมีการจัดวิ่งน้อยเมื่อเทียบจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาลัยแห่งนี้ที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์สวยงาม ทั้งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย พื้นน้ำหนองบัวภูเขาที่โอบล้อมเรียงรายสวยงามตลอดเวลา และที่อื่นๆ สำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจ ท้องถิ่นของคนเชียงราย ตนเองและทีมที่จัดงานก็เป็นคนเชียงราย พร้อมจะทำประโยชน์เพื่อคนเชียงราย รายได้บางส่วนจะบริจาคเพื่อการกุศลที่วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ และมูลนิธิการกุศลที่แม่สายและโครงการต่างๆ เพื่อการกุศลอีกมากมาย
     “สำหรับเส้นทางการวิ่งนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด เพราะมีหลายเส้นทาง และระยะทางให้เลือกวิ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สนใจในการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นหลายระดับ ระยะทางตั้งแต่ 5 - 10 และ 21 ก.ม. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเทศบาล ต.บ้านดู่ และไฮไลท์ คือหนองบัวที่มีบรรยากาศสวยงามมากในช่วงเช้า ส่วนที่เป็นฮาล์ฟ ระยะทาง 21 ก.ม. จะวิ่งไป จนถึงน้ำตกโป่งพระบาท แล้วย้อนกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเริ่มต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะมีเสื้อสวมใส่ในการวิ่ง พร้อมเหรียญที่ระลึกเหรียญรางวัลผู้ชนะ และเงินรางวัลร่วม 100,000 บาท เมื่อรวมทั้งหมด รายละเอียดต่างจะบอกในแผ่นพับและเว็บไซต์ การรับสมัคร รวมทั้งอาหารผลไม้ และเครื่องดื่ม มอบแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกคน ส่วนการจำหน่ายบัตรนั้นจะมีทั้งสมัครด้วยตนเองและออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเองที่ มร.ชร.-หมู่บ้านนอร์ท เรสิเด้น 225 ม.8 บ้านต.บ้านดู่ อ.เมือง และที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ เชียงราย ส่วนออนไลน์ที่ http://www.crrurun.com,
facebook/crrurun นายพรธสิทธิ์ กล่าว
               ผศ.ดร.วรินทรีย์ ฐานะผู้กำกับสนับสนุนสำนัก สปชส. กล่าวว่า การจะจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ได้มีการวางแผนร่วมกันกับบริษัทวิ่งกันไกล จำกัด ที่มีประสบการณ์ในการจัดวิ่งในระดับชาติมานานแล้วเพราะเรามีแนวความคิดตรงกันโดยจะใช้กิจกรรมนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ มร.ชร. ครบรอบ 45 ปี ในปี 2561 โดยทุกคณะ สำนักวิชา ภายในมหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมเมื่อนักวิ่งได้วิ่งผ่านอาจจะเป็น การมอบของที่ระลึกหรือการเชียร์ให้กำลังใจไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วยการวิ่ง “45 ปี ซีอาร์อาร์ยู เชียงราย ฮาล์ฟมาราธอน 2018” ในครั้งนี้จะรับสมัคร ทั้งแบบธรรมดาและออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป สอบถามรายเอียด ได้ที่ 053-776-030 หรือ ที่ 083-540-5090, 089-982-0111                                    

นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร ประธานมูลนิธิธารทิพย์ ธารธรรม วัดภูมิพาราม ร่วมกันรับมอบอาคารหอพักนักเรียน  จากนายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(GGP) ณ โรงเรียนธารทิพย์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย                         

 

                                           

                              

 


                                           

                                                                 

Visitors: 155,624