นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวัน อปพร. พร้อมตรวจรับการสวนสนามของสมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และมอบรางวัล อปพร.ดีเด่น ปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง ณ หอประชุมพระญามังราย โรงเรียนเทศบาล          6 นครเชียงราย                 

 นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับเด็กดีเด่น  และแจกของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑  เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล นครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายนำรายได้มาสู่ชุมชน   ในท้องถิ่น ณ ลานเวทีลำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย                    

          เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมนำคณะกรรมการชมแสดงผลงานของนักเรียนตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียน และผลงานทางด้านวิชาการหลายแขนง รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพ  รวมทั้งกิจกรรม และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ  รวมถึงเอกสารการจัดการพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้แบ่งห
  

                                                                                                                                         ปชส.เชียงราย  ภาพ/ข่าว                      
ครูขับเคลื่อน"ศาสตร์พระราชา"สู่การศึกษา 

            เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจกฎระเบียบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นครูมืออาชีพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ
          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า บุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ครู เป็นเรื่องสำคัญ ในการเริ่มต้นที่จะเป็นข้าราชการในอนาคต เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งเน้นผลิตคนดีสู่สังคม โดยนำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็นตัวกำหนดติดตามประเมินผล โดยมาตรการ 7 ตัวชี้วัดทุก 1 เดือน ที่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศจะช่วยกันขับเคลื่อน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกคนที่ต้องช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ผลสำเร็จ เพื่อนำพาสังคมไทยสงบสุข สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การอบรมดังกล่าว มีข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 500 คน โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลครูผู้กล้า ให้แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 คน ในครั้งนี้ด้วย .

เปิดมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคม
          นายประยูร ตันศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงรายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มีนายยงยุทธ อินทรวิทักษ์ เป็นประธาในการจดทะเบียนก่อตัง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงราย สนับสนุนสวัสดิการแด่ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพื่อสาฦธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด นับตั้งแต่ก่อคั้งมูลนิธิฯจาถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด รวมระยะเวลา 18 ปี
         นายประยูร กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความมั่นคงในการทำงาน คณะกรรมการชุดปัจจุบัยจึงมีมติให้มีการจัดซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย เป็นการถาวรขึ้น ณ บ้านหัวฝาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาโดยตลอด เช่น การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอบแก่โรงเรียนในชนบท ตลอดจนการสนันสนุนสาธารณะกุศลอื่นๆ ดังนั้นการเปิดสำนักงานในวันนี้ มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยยการเชียงราย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ทหาร บุคคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชยการเชียงราย บุตรบุคลากรผู้เคยทำงานในโรเรียนพณิชยการเชียงรายและบุคคลทั่วไปทุนละ 4,000 บาท จำนวน 25 ทุน.

พ.ต.ท.สรวิชญ์ พุ่มพวง สวป สภ.เมือง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดสำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงรายและเปิดผ้าแพรรูปหล่อองค์ขงจื้อ โดยมีนายประยูร ตันศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพณิชยการเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิฯให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบทุกการศึกษาใฃให้แก่บบุตรธิดาของข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย บุคลากรผู้เคยทำงานในโรงเรียนพาณิชยการเชียงรายยและบุคคลทั่วไป จำนวน 25 ทุนๆละ 4,000 บาท                               

   

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมชมการแสดงผลงานและการแสด'ของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม   นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย..                                          

 


                                           

                                                                 

Visitors: 164,800