อาสาฯ 14 ประเทศบริการตรวจรักษาสายตา วัดสายตา เพื่อเป็นของขวัญแด่คนเชียงราย  
มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิ Onesight ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำทีมอาสาสมัครจักษุแพทย์ พยาบาล จาก 14 ประเทศ มาให้บริการผู้รับการตรวจรักษาสายตา วัดสายตา เพื่อเป็นของขวัญแด่คนเชียงราย
           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผ่านมา  ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิ Onesightร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ระดมจักษุแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร จาก 14 ประเทศ 18 บริษัทแว่นตาแบรนด์ดัง และ บริษัทเอกชนเลนส์ระดับโลก มอบแว่นสายตาเป็นของขวัญแก่ชาวเชียงราย และพะเยาบางส่วนฟรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และมูลนิธิ Onesight”มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาจำนวนมาก
          ผศ.ดร.ศรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า โครงการมอบแว่นตาให้แก่ชาวเชียงราย และพะเยาบางส่วน ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทห้างร้านเอกชน พร้อมทีมงานลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย ทั้งระดับประถม-มัธยม และระดับอุดมศึกษา ส่วนในจังหวัดพะเยา นั้นเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมเท่านั้น
    “การมอบแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทุกวัน เว้น เสาร์ – อาทิตย์ โดยมีอาสาสมัครจักษุแพทย์ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา แอฟริกา รวมไปถึงประเทศไทย และจีนเป็นต้น มาคอยให้บริการผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา และการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 บริษัทที่ผลิตแว่นตา และกรอบแว่นแบรนด์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งบริษัทโฮยาเลนส์ที่มีชื่อเสียงเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่คนไทยตามภูมิภาคต่างๆด้วย" ผศ.ดร.ศรชัยกล่าว.                             ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ม.13 ต.ต้า อ.ขุนตาล-ม.6 ต.เวียง อ.เทิง 2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่ต๋ำ ถึง ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ถึงบ้านสันทรายงาม ม.2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลนครเชียงราย   ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่พี่น้องในชุมชน และ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของพระทรวงยุติธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”ณ ห้องดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล  รีสอร์ทแอนด์สปา  เชียงราย                               

จีนดูงานฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

           เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 นายมนตรี วรรณวิจิตร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการคัดกรองระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการ และให้ความรู้การเป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดระดับตำบล หมู่บ้าน รวม 9 วัน และฝึกอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ อีก 5 วัน โดยมีทีมวิทยากรสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาสุขอำเภอ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕60 ที่ได้กำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาทุกระบบ การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข ภายใต้หลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของกาย จิต สังคม นำไปสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ตามกระบวนการ และเป็นมาตรฐานเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเชียงราย
          ในการนี้นายมนตรี วรรณวิจิต ได้นำนายเฉิน ฉูฟาง และคณะจากมณฑลเจ๋อจาง ประเทศจีน ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม เยี่ยมชมเรือนนอน โรงอาหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรมของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะนำวิธีการขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมนำไปปรับใช้ที่ประเทศตนเองต่อไป.                           ปชส.จ.เชียงราย ภาพ/ข่าว

  เชียงรายจัดมหกรรมรวมพลังประชารัฐยก  ระดับคุณภาพชีวิตป้องภัยสตรีและครอบครัว
             เมื่อเร็วนี้ ที่โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย นางพรสม เปาปราโมทน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมพลังประชารัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตป้องภัยสตรีและครอบครัว โดยมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดมหกรรมรวมพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตครั้งเป็นการให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล ในส่วนของกิจกรรมมีการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้งประเภทบุคคลและทีม มีกิจกรรมฝึกอาชีพ มีการออกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสาธิตวิชาชีพการเสริมสวยโชว์ การซอยผมโดยใช้เคียว ซอยผมสลับการใช้ปืน โดยอาจารย์ปิยะ หนูทองการแข่งขันตัดเย็บเสื้อผ้า การแข่งขันวิชาชีพเสริมสวย การแข่งขันวิชาชีพการโรงแรมและบริการรวมไปถึงการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานตกแต่งเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าแข่งขันวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
          นางพรสม เปาปราโมทน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ปัจจุบันการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นการให้ความรู้และทักษะอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ที่รับการฝึกอบรมต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้ทันความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันในตลาดสูงเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือ และการจุดประกายแนวคิดใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานการยกระดับคุณภาพการฝึกวิชาชีพและฝึกทักษะฝีมือจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ได้มีการพัฒนาฝีมือในการแข่งขันการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์
          ทางด้านนางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักใน การฝึกอบรมอาชีพทั้งในศูนย์ฯ และในชุมชน ให้แก่สตรี เยาวสตรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน  มีรายได้น้อย ว่างงาน หรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ที่มีความประสงค์ฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำทักษะไปพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย.           ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว

                                                          

 

Visitors: 155,625