รมช. มหาดไทย ปลื้มการทำงานของทุกหน่วย จ.เชียงราย เร่งสร้างความกินดี อยู่ดีให้กับชาว

เมื่อวันที่19 ต.ค.61ผ่านมานายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ห้องประชุมจอมกิตติ 

มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ โดยติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ โครงการไทยนิยมยั่งยืน การบริหารจัดการขยะ การจัดการภัยพิบัติ การขับเคลื่อน OTOP การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ฯลฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานทุกคน จากที่ติดตามเห็นว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นของเชียงรายเกิดจากทุกหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนทั้ง 18 อำเภอ อย่างไรก็ตาม ฝากให้สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับชาวเชียงรายทุกคน ขอให้นายอำเภอนำโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยใช้หลักการทำงาน ประสานงาน ประสานใจ และประสานการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้งานประสบผลสำเร็จ มั่นใจว่าจังหวัดเชียงรายจะเติบโตไปอีกมาก สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่างมาก ขอให้จัดทำแผนงานโครงการให้ชัดเจน แบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นการทำงานแบบประชารัฐ คณะรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุน 

 

จัดใหญ่นิทรรศการ"เกษตรกรยุคใหม่ภายใต้ร่มพระบารมี"ในงานพ่อขุนฯฝูงบิน 416  เชียงรายเมื่วันที่ 26 มกราคม ผ่านมานายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เกษตรกรยุคใหม่ภายใต้ร่มพระบารมี" ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ภายในบูธนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 สนามบินเก่าฝูงบิน 46 อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย นำสินค้าประเภทพืชผักสวนครัว การประมง เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆเข้ามาจัดแสดง ได้เลือกซื้อ เลือกหา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าการเกษตรเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสมสามารถผลิตอาหารและสินค้าการเกษตรที่สำคัญของประเทศรวมทั้งมีสินค้าการเกษตรคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น ข้าวหอมมะลิ ชากาแฟ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอ สมุนไพรและโคเนื้อโคนม และประเภทปลานิลในการจัดงานครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้นาย

          นายณรงคฺศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงรายให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค นำไปสู่การขยายฐานการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและยังไดมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพปลาสวยงาม การผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรคสมุนไพรครบวงจร การรวมกลุ่มการจัดที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำ การนำเข้าส่งออกสินค้าการเกษตรและกระบือ การแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ชากาแฟลำไย ไก่เนื้อเวียงเชียงรุ้งและยางพารา นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการจัดนิทรรศการและกิจกรรมหน่วยงานต่างๆได้แก่น้ำผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ จากโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรจากสาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย าางบังอร มะลิดิน  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  พร้อมด้วย นายภูวิศ  วรรณพฤกษ์  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  พนักงานเทศบาลนครเชียงราย    กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย   เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบปีที่ 117 และถวายราชสดุดีและถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีฃเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณลานหน้าต้นตุง บนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายประจำปี 2560  โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาฯ และตัวแทนชุมชน ร่วมสัมมนาครั้งนี้ การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ครั้งนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย                                                                            นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รุใช้ถนนทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย            

  คุมเข้มปล่อยโคมลอยต้องแจ้งขออนุญาติ  
         นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือวันยี่เป็งของชาวล้านนา ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 นี้ จะมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอความร่วมมือเป็นแนวทางการปฏิบัติการปล่อยโคมลอยในช่วงเวลา 21.00น.ถึงเวลา 01.00น.และให้ปล่อยโคมควันในช่วงเวลา 10.00น.-12.00น.เท่านั้นและในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม ขอความร่วมมือแจ้งให้ประชาชนให้ปล่อยโคมลอยในช่วงเวลา 21.00น.จนถึงเวลา 01.00น.ของวันที่ 1 มกราคมของทุกปี การปล่อยโคมลอย โคมควันจะต้องใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ มผช.808/ 2552 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่ออากาศยานและประชาชนบริเวณรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สำหรับหน่วยงานหรือประชาชน มีความประสงค์จะปล่อยโคมลอย โคมควัน ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการปล่อยอย่างน้อย 7 วัน ได้ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โทรศัพท์ 053- 798177 , 053- 798000 .                                                                                                                                      สมชาย เกิงฝาก สวท.เชียงราย ภาพ/ข่าว

 ชาวไทยภูเขาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี 
                  เมื่อเร็วๆนี้ ที่พระอุโบสถวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและตัวแทนชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่า ตลอดจนชาวต่างชาติที่มาอาศัยในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป นำโดยพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย สวดเจริญพระพุทธมนตร์ ทอดผ้าไตรบังสุกุลและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                              ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว                

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ล้านผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีการสนธิกำลังทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในพื้นที่ ได้นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนมาก ได้รับการการตรวจเตรียมความพร้อม ในแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความมั่นใจ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสูด.                     

                                                                                                                            สมชาย เกิงฝาก  สวท.เชียงราย   ข่าว/ภาพ               

นางทัชชา  สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560  และเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำสู่การบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับจังหวัด ของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย                                                                                                     

 

Visitors: 163,088