เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา ที่ล้านผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งมีการสนธิกำลังทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในพื้นที่ ได้นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนมาก ได้รับการการตรวจเตรียมความพร้อม ในแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความมั่นใจ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสูด.                     

                                                                                                             สมชาย เกิงฝาก  สวท.เชียงราย   ข่าว/ภาพ

นางทัชชา  สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560  และเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำสู่การบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับจังหวัด ของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย                                                                                                     

   นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือจากแผ่นดินไหว ณ โรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของเมืองเชียงรายโดยมีคณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรม เอ็มบูทีค รีสอร์ท  เชียงราย                                         

นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.เชียงราย และคณะกรรมการออกตรวจติดตามเงินอุดหนุน โซนที่ 1 ออกตรวจติดตามฯ โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรม ณ โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างใหม่ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีฯ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย                                              

นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมโครงการปลูกป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินตามรอยเท้าพ่อ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนและมีความสุข ณ หมู่บ้านห้วยพลูพัฒนา ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

    

 

 

                                                                                                                                                     

 

Visitors: 155,624