เทศบาลนครเชียงรายจัดรำลึก                 "วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561"ยิ่งใหญ่ 

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรำลึกวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จัดกิจกรรม การจัดโต๊ะหมู่บูชาชุมชน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นี้ ด้วยเป็นวันคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพาน ด้วยธรรมะที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์ให้มีเมตตาธรรม และขันติธรรม ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ทำให้โลกเกิดสันติสุขร่มเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกด้วย เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาผู้ประเสริฐ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป”

          ดังนั้น เทศบาลนครเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ บริเวณลานธรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งตามกำหนดการ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00 น. เป็นต้นไป รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้าวมธุปายาส และในเวลา 18.00 น. เริ่มพิธีกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี ในเวลาเดียวกันตัวแทนชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ ธูปเทียน จากนั้นเวลา 18.39 น. เริ่มพิธีทางศาสนาพร้อมกับการฟังพระธรรมเทศนา จากนั้นจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่างจากแต่ละชุมชน เสร็จพิธีทางศาสนาร่วมกันเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ และในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา 15 ค่ำ เดือน 7 เวลา 06.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายข้าวมธุปายาสแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ พระวิหารวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญแต่งกายชุดขาวเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนา 

   เทบาลนรเชียงราย      จัดกิจกรรมแห่ไ     ม้ ค้ำสะหลี ห่มผ้าพระธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำสะหลีที่ชาวบ้านทั้ง ๖๔ ชุมชนนำมาประดับตกแต่งทั้งหมดได้นำไปประกอบพิธีค้ำพยุงต้นโพธิ์ที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกาและเจริญเติบโตจนใหญ่ที่พระธาตุวังซาง ตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ณ วัดพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด จังหวัดเชียงราย                                                       

     

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ   วัดดอยพระบาท ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีอายุราวร้อยกว่าปี ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากคนรุ่นหลังสืบต่อกันมา โดยมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ใกล้พระเจดีย์ ปัจจุบันทางวัดจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดดอยพระบาท จังหวัดเชียงราย                                                                                                                        

                                                           *********************************                  .

   เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย ) เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ ๗๕๖ ปี  โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระสถูปพญามังรายมหาราช  เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช  ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ณ วัดดอยงำเมือง  จ.เชียงราย                      

นายวันายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้น ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันเป็งปุ๊ด ประจำปี 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมือง ไปตามเส้นทางบนถนนบรรพปราการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้น ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันเป็งปุ๊ด ประจำปี 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมือง ไปตามเส้นทางบนถนนบรรพปราการ จ.เชียงรายเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และสามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย                 

  พระเมรุมาศจำลองเชียงรายเสร็จแล้วพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน 

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองแล้วเสร็จหมดแล้ว ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ทำให้ในเวลา 09.09 น.วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ทำการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลองดังกล่าวจนเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบริเวณโดยรอบอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์และสร้างเตาเผาบริเวณด้านข้างด้วย
          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ว แต่ยังคงโครงเหล็กเอาไว้โดยรอบอยู่เนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนและพายุเข้าสู่พื้นที่ช่วงตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการคงโครงเหล็กเอาไว้จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการซ่อมแซมได้ง่ายหากว่าเกิดความเสียหายในช่วงที่มีฝนหรือพายุและหากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วก็จะได้รื้อถอนโครงเหล็กดังกล่าวออกไปส่วนการปรับภูมิทัศน์นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกรณีเตาเผาจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ขณะที่การปลูกไม้ดอกประดับต่างๆ นั้นทางเกษตรรับผิดชอบหน้าที่โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป.            ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว                  
     

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และหัวใจพระเจ้า  พระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็น ศาสนสถาน คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย มีพระนามว่า พระพุทธมหาจักรพรรดิ ญาณ  ณ ดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                                                         

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงไปฉีดน้ำล้างลานคอนกรีต รถขนขยะพร้อมเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณวัดหนองนกเขียน และ ได้นำทรายมาปรับเกลี่ยถนนหน้าวัดให้สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก แต่ผึ้งที่ทำรังอยู่ที่พระหนุ(คาง)ของพระพุทธรูปได้แตกรังไล่ต่อยผู้คนที่กำลังทำงาน บาดเจ็บไปหลายคน แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ทำงานด้วยใจศรัทธาอย่างเต็มที่ คณะศรัทธาขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายมา ณ โอกาสนี้                                   

นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป  ที่ออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย            

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบให้   นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ร่วมประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ “พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางมรดกทางศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันออกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย                                                                                    

องศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศการเข้าพรรษา พร้อมแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมใจปลูกดอกไม้ถวายพ่อ ให้บานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงราย ในกิจกรรม “นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ”โดยปลูกและมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  จำนวนรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น  ณ ลานธรรมรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย                             

Visitors: 163,090