เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย ) เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ ๗๕๖ ปี  โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระสถูปพญามังรายมหาราช  เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช  ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ณ วัดดอยงำเมือง  จ.เชียงราย

นายวันายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้น ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันเป็งปุ๊ด ประจำปี 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมือง ไปตามเส้นทางบนถนนบรรพปราการ จ.เชียงรายนชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้น ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันเป็งปุ๊ด ประจำปี 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมือง ไปตามเส้นทางบนถนนบรรพปราการ จ.เชียงรายเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และสามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

  พระเมรุมาศจำลองเชียงรายเสร็จแล้วพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน 

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองแล้วเสร็จหมดแล้ว ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ทำให้ในเวลา 09.09 น.วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ทำการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลองดังกล่าวจนเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบริเวณโดยรอบอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์และสร้างเตาเผาบริเวณด้านข้างด้วย
          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ว แต่ยังคงโครงเหล็กเอาไว้โดยรอบอยู่เนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนและพายุเข้าสู่พื้นที่ช่วงตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการคงโครงเหล็กเอาไว้จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการซ่อมแซมได้ง่ายหากว่าเกิดความเสียหายในช่วงที่มีฝนหรือพายุและหากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วก็จะได้รื้อถอนโครงเหล็กดังกล่าวออกไปส่วนการปรับภูมิทัศน์นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกรณีเตาเผาจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ขณะที่การปลูกไม้ดอกประดับต่างๆ นั้นทางเกษตรรับผิดชอบหน้าที่โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป.            ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว                  
     

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และหัวใจพระเจ้า  พระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็น ศาสนสถาน คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย มีพระนามว่า พระพุทธมหาจักรพรรดิ ญาณ  ณ ดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                                                         

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงไปฉีดน้ำล้างลานคอนกรีต รถขนขยะพร้อมเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณวัดหนองนกเขียน และ ได้นำทรายมาปรับเกลี่ยถนนหน้าวัดให้สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก แต่ผึ้งที่ทำรังอยู่ที่พระหนุ(คาง)ของพระพุทธรูปได้แตกรังไล่ต่อยผู้คนที่กำลังทำงาน บาดเจ็บไปหลายคน แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ทำงานด้วยใจศรัทธาอย่างเต็มที่ คณะศรัทธาขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายมา ณ โอกาสนี้                                   

นายบุญส่ง โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป  ที่ออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย            

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบให้   นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ร่วมประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ “พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางมรดกทางศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันออกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย                                                           

องศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศการเข้าพรรษา พร้อมแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมใจปลูกดอกไม้ถวายพ่อ ให้บานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงราย ในกิจกรรม “นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ”โดยปลูกและมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  จำนวนรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น  ณ ลานธรรมรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย                             

Visitors: 157,766