บวงสรวงพญามังราย  ถวายเป็นพระราชกุศล

จัดงาน"พ่อขุนเม็งรายมหาราช  ปี 2562"

                                        ลานพ   ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช หน้าสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิพญามังรายมหาราช วัดงำเมือง อ.เมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่พนักงาน และประชาชนเชียงราย ร่วมทำพิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงรายเมื่อปีพ.ศ.1805 ถึงปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีอายุครบ 757 ปี พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดบังสุกุล ถวายเป็นพระราชกุศล นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย ฟ้อนถวายต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ จบแล้วเป็นพิธีหุ้มผ้าพระสถูปบรรจุอัฐิพญามังรายมหาราช เป็นอันเสร็จพิธี

                                             พญามังรายมหาราช (พ.ศ. 1782–1854) เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 25 แห่งหิรัญนครเงินยาง เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปีพ.ศ. 1804 เป็นพระราชโอรสของพญาลาวเมง พระมหากษัตริย์แห่งหิรัญนครเงินยาง กับนางเทพคำขยาย พระราชธิดาของท้าวรุ่งแก่นชาย พระมหากษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ่ง ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเป็นราชธานีใหม่เมื่อ พ.ศ.1805 และทรงขยายอาณาจักรล้านนาให้กว้างใหญ่ไพศาลสืบมา

                                                   

     

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ   วัดดอยพระบาท ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีอายุราวร้อยกว่าปี ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากคนรุ่นหลังสืบต่อกันมา โดยมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ใกล้พระเจดีย์ ปัจจุบันทางวัดจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดดอยพระบาท จังหวัดเชียงราย                                                                                                                        

                                                           *********************************                  .

   เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย ) เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ ๗๕๖ ปี  โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระสถูปพญามังรายมหาราช  เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช  ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ณ วัดดอยงำเมือง  จ.เชียงราย                      

นายวันายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้น ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันเป็งปุ๊ด ประจำปี 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมือง ไปตามเส้นทางบนถนนบรรพปราการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้น ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันเป็งปุ๊ด ประจำปี 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมือง ไปตามเส้นทางบนถนนบรรพปราการ จ.เชียงรายเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และสามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย                 

  พระเมรุมาศจำลองเชียงรายเสร็จแล้วพร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน 

            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองแล้วเสร็จหมดแล้ว ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ทำให้ในเวลา 09.09 น.วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ทำการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลองดังกล่าวจนเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบริเวณโดยรอบอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์และสร้างเตาเผาบริเวณด้านข้างด้วย
          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับโครงสร้างพระเมรุมาศจำลองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ว แต่ยังคงโครงเหล็กเอาไว้โดยรอบอยู่เนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนและพายุเข้าสู่พื้นที่ช่วงตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการคงโครงเหล็กเอาไว้จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการซ่อมแซมได้ง่ายหากว่าเกิดความเสียหายในช่วงที่มีฝนหรือพายุและหากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วก็จะได้รื้อถอนโครงเหล็กดังกล่าวออกไปส่วนการปรับภูมิทัศน์นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกรณีเตาเผาจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ขณะที่การปลูกไม้ดอกประดับต่างๆ นั้นทางเกษตรรับผิดชอบหน้าที่โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป.            ปชส.เชียงราย ภาพ/ข่าว                  
     

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และหัวใจพระเจ้า  พระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็น ศาสนสถาน คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย มีพระนามว่า พระพุทธมหาจักรพรรดิ ญาณ  ณ ดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                                                         

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงไปฉีดน้ำล้างลานคอนกรีต รถขนขยะพร้อมเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดบริเวณวัดหนองนกเขียน และ ได้นำทรายมาปรับเกลี่ยถนนหน้าวัดให้สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก แต่ผึ้งที่ทำรังอยู่ที่พระหนุ(คาง)ของพระพุทธรูปได้แตกรังไล่ต่อยผู้คนที่กำลังทำงาน บาดเจ็บไปหลายคน แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ทำงานด้วยใจศรัทธาอย่างเต็มที่ คณะศรัทธาขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงรายมา ณ โอกาสนี้                                   

นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป  ที่ออกรับบิณฑบาต เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย            

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบให้   นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ร่วมประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ “พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางมรดกทางศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันออกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย                                                                                    

องศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศการเข้าพรรษา พร้อมแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมใจปลูกดอกไม้ถวายพ่อ ให้บานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงราย ในกิจกรรม “นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ”โดยปลูกและมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  จำนวนรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น  ณ ลานธรรมรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย                             

Visitors: 164,801