สกู๊ปพิเศษ1...Unseen บาตรไม้ไผ่สานใหญ่ที่สุดในโลก กุศโลบายขอบิณฑบาตบุญให้คนไทยหยุดทะเลาเบาะแว้งขัดแย้งกัน ขอห้ประชาชนมีความรักสามัคคีปรองดองให้แก่กัน /สกู๊พิเศษ2...เชื่อมโยงหมู่บ้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยวด้าน อ.เชียงของ.....

   

ถล่มทลาย "อนาคตใหม่เชียงราย
"ล้มแชมป์ สามารถ-รัตนา "
ฉลุยเข้าสภาได้ ส่วน"วิสาร"ยังเหนียวแน่น
 
   ผู้ สื่อข่าวรายงาว่าเมื่อวันที่24 มี.ค.62 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของจังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างคึกคัก แม้กระทั่งตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยนับถอยหลังจากขณะนี้ ไปถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. ยังคงมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง พบว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงล่าสุด มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง อยู่ที่ร้อยละ 70 พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพทั่วไป รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ต่างให้ความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยบางช่วงมีประชาชนเข้ามายังหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบเพื่อให้ขั้นตอนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว ส่วนสถานการณ์โดยทั่วไป พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีหน่วยไหนที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ และยังไม่มีเหตุร้องเรียนการทำความผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ทางหน่วยเลือกตั้ง ได้จัดนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน มาประจำตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ใน 18 อำเภอ ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แก่ผู้ที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อ รับบัตรเลือกตั้ง ตามขั้นตอน ก่อนเข้าคูหา ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการใช้สายตาจากการตรวจสอบรายชื่อ รวมถึงการประทับตรารอยนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อและจัดเก้าอี้ให้ผู้สูงอายุนั่งขณะเข้าแถวรอการลงคะแนนอีกด้วย 
                ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดเชียงรายประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ของการลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนประชากรจังหวัดเชียงรายมีประมาณ 1.3 ล้านคน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน 929,929 คน ผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 722,151 คน คิดเป็นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมีบัตรเสีย จำนวน 6,059 บัตร ไม่เลือกผู้สมัคร จำนวน 949 บัตโดยผลการนับคะแนนรวมทั้ง 7 เขต 
 
อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย นำ 279,926 คะแนน อันดับ 2 อนาคตใหม่ 163,249 คะแนน 
อันดับ 3 พลังประชารัฐ จำนวน 123,858 คะแนน 
 
ส่วน ส.ส. 7 เขต ประกอบด้วย 
 
เขต 1 นายเอกภพ เพียรพิเศษ หมายเลข 6 พรรคอนาคตใหม่ 29,893 คะแนน ทิ้งห่าง นายสามารถ แก้วมีชัย หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ไป 1,774 คะแนน
 
เขต 2 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ หมายเลข 10 พรรคเพื่อไทย 41,431 คะแนน 
 
เขต 3  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ หมายเลข 12 พรรคเพื่อไทย 52,848 คะแนน 
 
เขต 4  นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ หมายเลข 9 พรรคเพื่อไทย 62,026 คะแนน 
 
เขต 5  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน หมายเลข 9 พรรคเพื่อไทย 40,141 คะแนน 
 
เขต 6  นายพีรเดช คำสมุทร หมายเลข 1 พรรคอนาคตใหม่ 23,144 คะแนน  ทิ้งห่างนายอิทธิเดช แก้วหลวง หมายเลข 12 พรรคเพื่อไทย 186 คะแนน
 
เขต 7  น.ส.ละออง ติยะไพรัช หมายเลข 7 พรรคเพื่อไทย 32,579 คะแนน 
 
 
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รายงานเพิ่มเติมว่า ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 ซึ่งได้รับทราบว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าประจำหน้าที่ครบถ้วนและเตรียมวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งไว้ครบถ้วนโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ โดยเมื่อเวลา 08.00น. ได้รับแจ้งว่าทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 1,932 หน่วยใน 7 เขตเลือกตั้งทั้ง 18 อำเภอ สามารถเปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยความเรียบร้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด ภายใต้สภาพอากาศชื้นเย็น ไม่มีฝนฝุ่นควันที่เป็นอุปสรรคทั้งต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ และบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมารอใช้สิทธิต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
 
     ภายหลังการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 วัดมิ่งเมือง ต.รอบเวียง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย เรียบร้อยแล้ว ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมคณะ อาทิ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ไปยังหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อาทิ หน่วยเลือกตั้งในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมฝ่ายมัธยม อาคารอเนกประสงค์ในสวนตุง และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 750 ปี ซึ่งทราบว่าทุกหน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิลงคะแนนด้วยความเรียบร้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีรายงานการทุจริตในการเลือกหรือการก่อกวนสร้างความวุ่นวายตั้งแต่อย่างใด 
 
     สำหรับการจัดการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 08.00-17.00น. ซึ่งมีประชากรในจังหวัดเชียงราย 1,287,615 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 931,460 คน คิดเป็นร้อยละ 72.33 แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 7 เขต มี ส.ส.ได้ 7 คน เฉลี่ย 183,945 คน ต่อจำนวน ส.ส. 1 คน  ซึ่งกำหนดเป้าหมายมาใช้สิทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียต้องไม่เกินร้อยละ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,932 หน่วย มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 14,200 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิประมาณ 800 คน ต่อหน่วย มีผู้สมัคร 234 คน สังกัด 36 พรรคการเมือง แบ่งเขตเลือกตั้ง ออกเป็นเขต1 อ.เมืองเชียงราย(ทน. บ้านดู่ ดอยฮาง นางแล แม่ยาว ท่าสุด แม่กรณ์ แม่ข้าวต้ม รอบเวียง ริมกก ห้วยชมพู)ผู้สมัคร 34 คน ไม่รับสมัคร 1 คน 
     เขต2 อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า มีผู้สมัคร 35 คน 
     เขต3 อ.พาน อ.เมือง(ห้วยสัก ท่าสาย ป่าอ้อดอนชัย สันทราย ดอยลาน) มีผู้สมัคร 34 คน 
     เขต4 อ.เทิง อ.ป่าแดด อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง มีผู้สมัคร 33 คน ไม่รับสมัคร 1 คน
     เขต5 อ.ขุนตาล อ.เชียงของ อ.พญาเม็งราย อ.เวียงแก่น อ.เชียงแสน(ทต. เวียง บ้านแซว ป่าสัก โยนก ศรีดอนมูล) มีผู้สมัคร 36 คน 
     เขต6 อ.เชียงแสน(แม่เงิน) อ.ดอยหลวง อ.แม่สาย มีผู้สมัคร 34 คน
     และเขต7 อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง มีผู้สมัคร 30 คน 
 
     ซึ่งการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากลูกเสือเนตรนารีอาสา 378 คน อีกทั้ง อาสาสมัคร รด.อาสาอีก 500 นาย มาอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของประชาชนอีกด้วย
 
     สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62 มีการใช้สิทธิล่วงหน้าร้อยละ 98.99 จำนวน 2,348 คนจาก 2,372 คน การใช้สิทธินอกเขตร้อยละ 91.94 (จำนวน 24,738 คน จาก 26,908 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้งไม่มีความซับซ้อน โดยบัตรลงคะแนนใบเดียวเป็นการเลือกทั้งผู้สมัคร เป็นการเลือกพรรค และยังเป็นเสมือนการเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกันด้วย
 
     ส่วนพื้นที่กันดารในจังหวัดเชียงรายที่อาจมีความยากลำบากในการจัดการเลือกตั้งได้แก่ ต.ห้วยชมพู/อ.เมือง ต.ปอ/อ.เวียงแก่น และ ต.แม่เจดีย์/อ.เวียงป่าเป้า รวมทั้ง การเลือกตั้งอาจประสบอุปสรรคจาก พายุฤดูร้อน ฝน ฝุ่นควัน และไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำมืด ซึ่งทางจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย และฝ่ายความมั่นคงจัดเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้เข้าสนับสนุนได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ 
 
     พร้อมกันนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อแนะนำ อาทิ กฎหมายเลือกตั้ง การห้ามซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริต โทรศัพท์มือถือ การลักลอบถ่ายบัตรลงคะแนน ปากกา บัตรประจำตัว การกากบาท การขูดปากกาที่เขียนไม่ติด การทำลายบัตร การใช้สิทธิของคนพิการ คนตาบอด อีกทั้ง การสวมเสื้อมีตราสัญลักษณ์ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้ง การแสดงเจตนาขนคนไปใช้สิทธิลงคะแนน
 
     ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายยังได้มอบนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมครอบครัวทุกคน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรายงานสถานการณ์ของหน่วยเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิ เพื่อนำมาถ่ายทอดเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย
 
Visitors: 164,976